Informace k zápisu

vseobecne-informace

Je nutno dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání omlouvat v případě jeho nepřítomnosti?
Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
Je předškolní vzdělávání povinné? Na základě zákona č. 561/2004 Sb.:

V § 34 odst.1  je uvedeno, že předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění dále řeší § 34a. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají
na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany11). Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Povinné předškolní vzdělávání může být realizováno i v jiné mateřské škole, než zřizované obcí nebo svazkem obcí, ta však musí být zapsána v rejstříku škol a školských zařízení.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech,
a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první
a druhou dotčeno.

Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí:

  1. individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
  2. vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a,
  3. vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.
Platí pro přijetí dítěte do MŠ školské obvody a spádové MŠ jako u základních škol?

Pro mateřské školy od školního roku 2017/2018 platí školské obvody podobně jako u ZŠ, zákonný zástupce však může podat žádost o přijetí svého dítěte k předškolnímu vzdělávání do kterékoliv mateřské školy zřizované statutárním městem Zlínem. Školské obvody určuje Obecně závazná vyhláška o školských obvodech, která je k nahlédnutí na www.zlin.eu, dále bude přehled školských obvodů uveden na plakátech, které budou distribuovány do škol.

Kdo může podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání?

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podává zákonný zástupce dítěte.

Jaké si s sebou musím přinést doklady?

Při podání žádosti je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad o identifikaci zákonného zástupce, rodný list dítěte a dále vyplněnou, zákonnými zástupci podepsanou a lékařem potvrzenou žádost.

Kdo a na základě čeho rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ?

O přijetí dítěte rozhoduje ředitel mateřské školy na základě předem stanovených kritérií v souladu se zákonnými předpisy. Tato kritéria, včetně jejich bodového ohodnocení, budou předem zveřejněna.

Připojení k Internetu mám, ale bohužel nemám tiskárnu, na které bych si mohl vytisknout žádost, co mám dělat?

Žádost není nutné vytisknout hned po přidání profilu dítěte a zaregistrování do MŠ, můžete si ji kdykoli vytisknout z nabídky Moje děti – Jméno dítěte a dole jsou zobrazeny MŠ na kterých byla provedena registrace. Odtud si můžete kdykoli žádost stáhnout a vytisknout. Ve Zlíně je několik veřejných míst, kde je přístup k Internetu a zároveň možnost si vytisknout materiály.

Záleží na čase, kdy se zaregistruji?

Ne, v žádném případě nezáleží na tom, jestli se zaregistrujete a zapíšete dítě hned po začátku online registrace nebo až poslední den před zápisem – rozhodující pro výpočet bodů je datum narození, bydliště a sourozenec již přijatý v dané MŠ. Není tedy nutné zaregistrovat se a registrovat děti do MŠ hned, ale nenechávejte to prosím také na poslední chvíli.

Co je důvodem zavedení elektronické registrace? Co přináší zřizovateli, školkám a nám, žadatelům o přijetí?

Hlavním důvodem k zavedení elektronické registrace je větší transparentnost při přijímání do MŠ ve Zlíně. Zřizovateli to přinese větší přehled o skutečném počtu zapsaných dětí, protože až dodnes byl tento počet zjistitelný velmi těžko. Ředitelkám MŠ to přinese zjednodušení agendy, protože jim systém pomůže s výpočtem bodů jednotlivých dětí podle kritérií a dalšími administrativními věcmi s tím spojenými. Žadatelům o přijetí to přinese minimálně ušetření jedné cesty do MŠ pro přihlášku, ale také jim pomůže s vyplněním přihlášky, protože ty údaje, které se zadávají do přihlášky se přímo vyplní do výsledné PDF přihlášky. Taktéž budou mít přehled, ve kterých školkách mají podané přihlášky a pod jakým registračním číslem (toto registrační číslo bude různé v různých MŠ).

Dostali jsme od lékaře potvrzení o očkování na samostatném listu. Je nutné mít v každé MŠ, kde si podáme žádost originál tohoto potvrzení nebo stačí kopie?

Pokud dětský lékař vystaví potvrzení o očkování dítěte na zvláštním tiskopise, rodič si originál ponechá v případě, že podává žádost o přijetí do více mateřských škol. Pořídí si kopie tohoto potvrzení a předloží je při zápisu v příslušné mateřské škole spolu s originálem, podle kterého ředitelka MŠ ověří pravost kopie.

Kolik si mohu podat žádostí o přijetí?

Zákon počet podaných žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání neomezuje.
Je na zvážení zákonných zástupců dítěte, kolik žádostí o přijetí podají. Není však žádoucí počet žádostí přehánět.

Musím se k zápisu dostavit s dítětem?

Ne, z časových a organizačních důvodů není tato podmínka žádoucí.

Zvýší odvolání proti rozhodnutí ředitelky šanci na přijetí dítěte?

Ne, odvolání podává zákonný zástupce v případě pochybností o správnosti postupu a rozhodnutí. Nadřízený orgán – KÚ- přezkoumá správnost postupu a rozhodnutí ředitelky, nezabývá se počtem volných míst apod. Odvoláním se oddálí nabytí právní moci rozhodnutí, ale pořadí žadatelů se nemění.