Informace k zápisu

Připojení k Internetu mám, ale bohužel nemám tiskárnu, na které bych si mohl vytisknout žádost, co mám dělat?

Žádost není nutné vytisknout hned po přidání profilu dítěte a zaregistrování do MŠ, můžete si ji kdykoli vytisknout z nabídky Moje děti – Jméno dítěte a dole jsou zobrazeny MŠ na kterých byla provedena registrace. Odtud si můžete kdykoli žádost stáhnout a vytisknout. Ve Zlíně je několik veřejných míst, kde je přístup k Internetu a zároveň možnost si vytisknout materiály. Např.

  1. Informačním a turistickém středisko na radnici, nám. Míru. Přístup na internet 1 min/1 Kč. Tisk černobíle 1 strana 3 Kč, oboustr. 5 Kč (formát A4)
  2. V nové knihovně 15.budova: 40 minut zdarma, tisk 1 strana černobíle 2 Kč, oboustran. 4 Kč, barevně jedna strana 6 Kč, oboustran.12 Kč (formát A4)
  3. Jistě znáte někoho, kdo tiskárnu má, přihlášku si můžete uložit předvyplněnou v PDF, poslat ji známému k vytisknutí.

Záleží na čase, kdy se zaregistruji?

Ne, v žádném případě nezáleží na tom, jestli se zaregistrujete a zapíšete dítě hned po začátku online registrace nebo až poslední den před zápisem – rozhodující pro výpočet bodů je datum narození, bydliště a sourozenec již přijatý v dané MŠ. Není tedy nutné zaregistrovat se a registrovat děti do MŠ hned, ale nenechávejte to prosím také na poslední chvíli.

Jak je zabezpečena ochrana osobních údajů?

Ochrana osobních údajů je provedena standardním způsobem – jsou uloženy v šifrované databázi a přístup k údajům o dítěti bude mít jen paní ředitelka příslušné MŠ, kde své dítě zapíšete a to z toho důvodu, aby mohla zkontrolovat správnost údajů a rozhodla o přijetí a nepřijetí podle kritérií k zápisu.

Co je důvodem zavedení elektronické registrace? Co přináší zřizovateli, školkám a nám, žadatelům o přijetí?

Hlavním důvodem k zavedení elektronické registrace je větší transparentnost při přijímání do MŠ ve Zlíně. Zřizovateli to přinese větší přehled o skutečném počtu zapsaných dětí, protože až dodnes byl tento počet zjistitelný velmi těžko. Ředitelkám MŠ to přinese zjednodušení agendy, protože jim systém pomůže s výpočtem bodů jednotlivých dětí podle kritérií a dalšími administrativními věcmi s tím spojenými. Žadatelům o přijetí to přinese, jak jsem již psal výše, minimálně ušetření jedné cesty do MŠ pro přihlášku, ale také jim pomůže s vyplněním přihlášky, protože ty údaje, které se zadávají do přihlášky se přímo vyplní do výsledné PDF přihlášky. Taktéž budou mít přehled, ve kterých školkách mají podané přihlášky a pod jakým registračním číslem (toto registrační číslo bude různé v různých MŠ).
Zjistil(a) jsem, že některé údaje v přihlášce nejsou správně nebo chci něco změnit a údaje o dítěti již nelze změnit (nefunguje odkaz Upravit v profilu Moje děti), co mám dělat?
Údaje o dítěti již nelze změnit, protože je zapsáno alespoň v jedné MŠ a tyto údaje jdou změnit jen když nejsou podány žádné žádosti. Můžete ale dočasně svou žádost vzít zpět a to tak, že kliknete na jméno dítěte v profilu Moje děti – viz. zapis1 a poté v přehledu údajů o dítěti dole vidíte, kde všude má dítě přihlášku. Jedna z možností je také Odepsat (1 na zapis2). Nemusíte se bát registraci vzít zpět, protože jde kdykoli během první fáze udělat znova a při rozhodování nezáleží na čase, kdy je přidána, jen na kritériích dané MŠ! Potom, co takto dítě odepíšete ze všech MŠ, máte již možnost údaje změnit a poté znovu zaregistrovat – nezapomeňte si poté znova stáhnout a vytisknout žádost!

Dostali jsme od lékaře potvrzení o očkování na samostatném listu. Je nutné mít v každé MŠ, kde si podáme žádost originál tohoto potvrzení nebo stačí kopie?

Pokud dětský lékař vystaví potvrzení o očkování dítěte na zvláštním tiskopise, rodič si originál ponechá v případě, že podává žádost o přijetí do více mateřských škol. Pořídí si kopie tohoto potvrzení a předloží je při zápisu v příslušné mateřské škole spolu s originálem, podle kterého ředitelka MŠ ověří pravost kopie.

Kolik si mohu podat žádostí o přijetí?

Zákon počet podaných žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání neomezuje.
Je na zvážení zákonných zástupců dítěte, kolik žádostí o přijetí podají. Není však žádoucí počet žádostí přehánět.

Kdo může žádost k předškolnímu vzdělávání podat?

Žádost o přijetí podává zákonný zástupce dítěte.

Jaké si s sebou musím přinést doklady?

Na vyžádání je nutno předložit občanský průkaz (či jiný doklad k identifikaci) a rodný list dítěte. Dále vyplněnou a podepsanou žádost s doloženým lékařským potvrzením.

Musím se k zápisu dostavit s dítětem?

Ne, z časových a organizačních důvodů není tato podmínka žádoucí.

Zvýší odvolání proti rozhodnutí ředitelky šanci na přijetí dítěte?

Ne, odvolání podává zákonný zástupce v případě pochybností o správnosti postupu a rozhodnutí. Nadřízený orgán – KÚ- přezkoumá správnost postupu a rozhodnutí ředitelky, nezabývá se počtem volných míst apod. Odvoláním se oddálí nabytí právní moci rozhodnutí, ale pořadí žadatelů se nemění.