Vítejte na internetovém portále, který je určen k přehledu a informování o průběhu přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách ve Zlíně od školního roku 2022/2023.

Prostřednictvím tohoto portálu mohou zákonní zástupci online registrovat své děti do příslušných mateřských škol (dále jen MŠ).

Informace se mohou v průběhu elektronické registrace aktualizovat dle aktuální epidemiologické situace.

Jsou zde uvedeny všechny MŠ, včetně jejich detašovaných pracovišť, jejichž zřizovatelem je statutární město Zlín a Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně – viz mapa MŠ (tedy ne soukromé MŠ).

Povinné předškolní vzdělávání poslední rok před ZŠ

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak – § 34 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon).

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole ve školském obvodu dle místa trvalého pobytu, v případě cizinců místa pobytu (dále jen spádová mateřská škola) – blíže § 34a odst.2 školského zákona, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného vzdělávání v souladu s § 34a odst. 5 školského zákona.

Vymezení spádových mateřských škol

Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol (dále jen spádových MŠ) dle trvalého pobytu dítěte, v souladu s ustanovením § 34a odst.2 školského zákona. Tyto školské obvody vymezuje obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních a mateřských škol, vydaná statutárním městem Zlín. Vymezené školské obvody budou zveřejněny na letácích v dostatečném předstihu před zápisem k předškolnímu vzdělávání.

Zvýhodnění dle spádové MŠ

U zápisu pro školní rok 2023/2024 budou přednostně přijímány ty děti s místem trvalého pobytu v obvodu dané spádové MŠ, které k 31.8. 2023 dovrší věk minimálně 3 roky.

FÁZE PŘIHLAŠOVÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:

REGISTRACE od 11. 4. 2023 do 9. 5. 2023

 • Zaregistrování zákonných zástupců dítěte na webových stránkách
 • Vytvoření elektronického profilu dítěte – vyplnění a uložení všech údajů o dítěti. (Upozornění !! Pokud jste se zaregistrovali do systému již v loňském roce, je třeba provést celý proces znovu – tzn. znovu se jako zákonný zástupce zaregistrovat a vytvořit profil dítěte).
  Tento krok bude možný pouze v první fázi, tj. od 11. 4. do 9. 5. 2023!
 • Na základě vytvořeného profilu bude každému dítěti vygenerováno identifikační číslo (ID).
 • Výběr MŠ a „registrace“, tj. předání profilu dítěte do vybraných MŠ.
 • Vytisknutí vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (dále jen žádosti) nejlépe oboustranně na jeden list. Žádost musí být opatřena hlavičkou vybrané MŠ.
 • V případě „registrace“ dítěte do více MŠ musí být pro každou vybranou MŠ samostatná žádost.
 • Kontrola, popř. oprava vyplněných údajů žádosti a potvrzení správnosti uvedených údajů podpisem zákonných zástupců.

POZOR!!! Online registrace je pouze jedním z kroků přijímacího řízení. Bez bezkontaktního nebo osobního předání podepsané žádosti s doloženým lékařským potvrzením v příslušné MŠ nemůže být přijímací řízení zahájeno! Termín registrace dítěte v elektronickém systému nemá žádný vliv na jeho přijetí či nepřijetí do MŠ

PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ – 11. 5. 2023 od 8:00-12:00 a 13:00-16:00 hod.

 • Každá škola zveřejní podrobný postup zápisu na webových stránkách školy.  

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání – předáním ve škole: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude organizovat škola příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 • V případě zájmu o přihlášení dítěte do více MŠ, musí zákonný zástupce předat žádost v každé vybrané MŠ. Bez bezkontaktního nebo osobního předání žádosti nebude přijímací řízení v příslušné MŠ zahájeno.

ROZHODOVÁNÍ

 • Podáním vyplněné žádosti zákonným zástupcem v příslušné MŠ se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování.
 • Ředitelky jednotlivých MŠ rozhodnou na základě zveřejněných kritérií o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
 • Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti.

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

 • Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.
 • Na internetovém portále bude zveřejněn statistický přehled výsledků přijímacího řízení všech MŠ.
 • Každá MŠ zveřejní seznam registračních čísel žadatelů, které přijala na základě podané žádosti (rozhodnutí o přijetí), a to na veřejně přístupném místě ve své MŠ, případně na webových stránkách své MŠ. Žadatelé, jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou MŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této MŠ přijati a bude jim doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

UPOZORNĚNÍ: Pro správný chod stránek a registraci je potřeba mít zapnutý javascript a povoleny cookies. Pokud vám nepřijde potvrzení registrace při zakládání uživatelského účtu rodiče, je to nejspíš tím, že jste zadali chybnou emailovou adresu. Proto doporučujeme si emailovou adresu před odesláním důsledně překontrolovat. Pro dokončení registrace je třeba odkliknout odkaz v potvrzovacím emailu. Toto stačí udělat jen jednou! Další přihlášení do systému provádějte kliknutím na nabídku Přihlášení nahoře v menu.