Lze se proti rozhodnutí odvolat?

Published by

Proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění či doručení. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (zveřejnění seznamu přijatých nebo převzetí rozhodnutí o nepřijetí). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

Odvolání se podává u ředitele mateřské školy, který rozhodnutí vydal.
Rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

Categorised in:

This post was written by admin