Opatření k zápisům do MŠ v souvislosti s COVID-19

Informace budou průběžně aktualizovány podle aktuální epidemické situace.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2021 do 16. května 2021. Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2).

V případě mateřských škol, které jsou zřizovány statutárním městem Zlínem a pro Církevní základní školu a mateřskou školu Zlín platí stanovený termín 13. 5. 2021 08:00 – 12:00 hodin a 13:00 – 16:00 hodin. V tuto dobu se do mateřské školy dostaví zákonný zástupce dítěte, který si přeje předat přihlášku a další doklady osobně. Jinak platí pro podání žádosti o přijetí následující postup.

Postup pro podání žádosti

Každá škola zveřejní podrobný postup zápisu na webových stránkách školy.  

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
  4. osobní podání – předáním ve škole: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude organizovat škola příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Bezkontaktní způsob přihlášení dítěte k zápisu

Bezkontaktním způsobem se rozumí doručení žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání do datové schránky školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo poštou.

  1. Oskenujte nebo vyfoťte podepsanou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
  2. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nezbytné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Osobní přihlášení dítěte k zápisu

Nevyužije-li zákonný zástupce bezkontaktní způsob přihlášení, předá přihlášku osobně předáním ve škole s tím, že rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce bude muset předložit k nahlédnutí pro účely ověření údajů v přihlášce.

Zákonný zástupce se dostaví do školy dle času, který si zaregistrovali ve škole na této doméně. Pokud se před školou shromáždí více osob, budou do budovy školy moci vcházet po jednotlivcích, dle pokynů pracovníků školy. Nemůže-li se zákonný zástupce dítěte dostavit k zápisu v uvedený den, doporučujeme domluvit si telefonicky na dané škole jiný termín zápisu.

Jestliže nemá zákonný zástupce možnost dítě doma zaregistrovat a přinést si vytištěnou přihlášku, bude s ním registrace provedena přímo ve škole.

Vždy sledujte aktuální informace a webové stránky Vámi vybrané školy! Zápis bude uskutečněn s maximálním využitím v současnosti běžných ICT nástrojů pro distanční komunikaci.

 

Další informace můžete nalézt na webových stránkách nebo v přílohách:

  1. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
  2. Statutárního města Zlín