Zvýší odvolání proti rozhodnutí ředitelky šanci na přijetí dítěte?

Ne, odvolání podává zákonný zástupce v případě pochybností o správnosti postupu a rozhodnutí. Nadřízený orgán – KÚ- přezkoumá správnost postupu a rozhodnutí ředitelky, nezabývá se počtem volných míst apod. Odvoláním se oddálí nabytí právní moci rozhodnutí, ale pořadí žadatelů se nemění.

Kolik si mohu podat žádostí o přijetí?

Zákon počet podaných žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání neomezuje. Je na zvážení zákonných zástupců dítěte, kolik žádostí o přijetí podají. Není však žádoucí počet žádostí přehánět.

Dostali jsme od lékaře potvrzení o očkování na samostatném listu. Je nutné mít v každé MŠ, kde si podáme žádost originál tohoto potvrzení nebo stačí kopie?

Pokud dětský lékař vystaví potvrzení o očkování dítěte na zvláštním tiskopise, rodič si originál ponechá v případě, že podává žádost o přijetí do více mateřských škol. Pořídí si kopie tohoto potvrzení a předloží je při zápisu v příslušné mateřské škole spolu s originálem, podle kterého ředitelka MŠ ověří pravost kopie.

Co je důvodem zavedení elektronické registrace? Co přináší zřizovateli, školkám a nám, žadatelům o přijetí?

Hlavním důvodem k zavedení elektronické registrace je větší transparentnost při přijímání do MŠ ve Zlíně. Zřizovateli to přinese větší přehled o skutečném počtu zapsaných dětí, protože až dodnes byl tento počet zjistitelný velmi těžko. Ředitelkám MŠ to přinese zjednodušení agendy, protože jim systém pomůže s výpočtem bodů jednotlivých dětí podle kritérií a dalšími administrativními věcmi […]

Záleží na čase, kdy se zaregistruji?

Ne, v žádném případě nezáleží na tom, jestli se zaregistrujete a zapíšete dítě hned po začátku online registrace nebo až poslední den před zápisem – rozhodující pro výpočet bodů je datum narození, bydliště a sourozenec již přijatý v dané MŠ. Není tedy nutné zaregistrovat se a registrovat děti do MŠ hned, ale nenechávejte to prosím také […]

Jaké si s sebou musím přinést doklady?

Při podání žádosti je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad o identifikaci zákonného zástupce, rodný list dítěte a dále vyplněnou, zákonnými zástupci podepsanou a lékařem potvrzenou žádost.